Statut


Przesłanie DEOrecordings w ciągu 40 lat jest ciągle to samo – wskazywanie na Chrystusa poprzez muzykę i media. Z czasem amatorski, dziesięcio -osobowy zespół grający setki koncertów – zbudował, z Bożą pomocą (1986) – pierwsze w Polsce zawodowe studio nagrań o standardzie europejskim – legendarne DEOrecordings, działające do dnia dzisiejszego w Wiśle. Sprzęt został w międzyczasie zmodernizowany – pozostawiliśmy jednak pełny analogowy tor akustyczny dla tych, którzy naprawdę słyszą…

Statut


I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie DEOrecordings, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (DzU nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) – tekst jednolity DzU z 2001 roku nr 79 poz. 855.

§ 2.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie DEOrecordings, a także wymiennie: CCM Media

§ 3.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4.

Czas działania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

§ 5.

Stowarzyszenie działa na terenie całego kraju a także za granicą, zaś siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wisła.

§ 6.

1. Celem działalności Stowarzyszenia jest propagowanie muzyki, sztuki i posłannictwa chrześcijańskiego we wszystkich aspektach oraz prowadzenie działalności charytatywnej, a także budowanie świadomości społecznej w kierunku uczciwości, efektywności, sprawiedliwości i otwartości na inne kraje.

2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele pożytku publicznego w szczególności przez:

 • a) wspomaganie działalności wydawniczej i filmowej, w szczególności w zakresie nagrywania płyt kompaktowych, DVD, i innych nośników, a także publikowania materiałów drukowanych, w tym także produkcja tychże;
 • b) wspomaganie działalności radiowej i mediów elektronicznych – Internetu
 • c) prowadzenie działalności konsultacyjnej i doradczej
 • d) wspomaganie dystrybucji wydawnictw własnych oraz materiałów o podobnych treściach, między innymi przez stymulowanie powstawania wypożyczalni i punktów sprzedaży;
 • e) prowadzenie działalności kulturalnej, szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie upowszechniania wiedzy o sztuce i kulturze we wszystkich aspektach, ze szczególnym wskazaniem na nauczanie w zakresie multimediów, komunikacji I kreatywności;
 • f) organizowanie festiwali;
 • g) organizowanie innych imprez kulturalno – szkoleniowych, w tym koncertów, konferencji i kursów, wspieranie ośrodków i jednostek szkoleniowych;
 • h) propagowanie twórczości o tematyce religijnej w środkach masowego przekazu;
 • i) świadczenie pomocy organizacyjnej i finansowej na rzecz osób fizycznych i innych podmiotów prowadzących działalność o charakterze religijnym i społecznym, w kraju I zagranicą;
 • j) tworzenie i udostępnianie bazy materialnej ― w tym środków trwałych ― niezbędnej dla prowadzenia działalności statutowej;
 • k) udzielanie stypendiów, umożliwianie nagrywania nowym zespołom muzycznym;
 • l) prowadzenie działalności charytatywnej, z uwzględnieniem także osób niepełnosprawnych;
 • ł) działalność wspomagającą rozwój wspólnot I społeczności lokalnych
 • m) promocję i organizowanie wolontariatu;
 • n) przeciwdziałanie uzależnieniom I patologiom społecznym oraz pomoc rodzinie;
 • o) działalność wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • p) działalność na rzecz mniejszości narodowych, etnicznych I religijnych oraz języka regionalnego;
 • r) pomoc ofiarom wypadków drogowych oraz przemocy.

3. Twórczością religijną, o której mowa wyżej, jest twórczość o inspiracji chrześcijańskiej, służąca propagowaniu wartości ewangelicznych w duchu ekumenicznym.

§ 7.

1. Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe na działalność statutową w sposób określony w art. 33 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, w szczególności z:

 • a) składek członkowskich,
 • b) darowizn, spadków i zapisów z kraju i z zagranicy,
 • c) dochodów z działalności powołanych przez siebie podmiotów gospodarczych,
 • d) dochodów z majątku stowarzyszenia,
 • e) ofiarności publicznej,
 • f) dotacji państwowych, samorządowych i z Unii Europejskiej.

2. W celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenie może tworzyć wyspecjalizowane placówki oraz spółki prawa handlowego, a także zawierać porozumienia gospodarcze z innymi podmiotami.

3. Stowarzyszenie nie prowadzi samodzielnej działalności gospodarczej.

4. Stowarzyszenie nie działa w celu osiągnięcia zysku, przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

5. Niniejszy Statut oraz inne akty wewnętrzne Stowarzyszenia, zabraniają:

 • a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku o osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe”.

§ 8.

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji ― w tym międzynarodowych ― związanych z propagowaniem twórczości religijnej, działalności charytatywnej i kultury w rozumieniu § 7 ust. 2 niniejszego statutu.

II. Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia

§ 9.

1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne krajowe i zagraniczne, które ukończyły 18 lat, a także akceptują i pragną wspierać cele Stowarzyszenia oraz aktywnie uczestniczyć w jego działalności.

Usunięcie:

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna krajowa i zagraniczna lub osoba prawna, która akceptuje cele stowarzyszenia oraz pragnie wspierać jego działalność przez świadczenie pomocy organizacyjnej i finansowej.

3. Członek wspierający Stowarzyszenia uczestniczy w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 10.

Każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo wybierać i być wybierany do władz stowarzyszenia.

§ 11.

Członek Stowarzyszenia ma prawo uczestniczyć w działalności stowarzyszenia oraz korzystać z jego pomocy w zakresie i w sposób ustalony przez władze stowarzyszenia.

§ 12.

Obowiązkiem członków Stowarzyszenia jest czynne uczestnictwo w pracach stowarzyszenia, opłacanie składek oraz przestrzeganie statutu i uchwał władz stowarzyszenia.

§ 13.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje osoba, która spełnia warunki określone w § 9 ust. 1 Statutu, a ponadto, która:

 • a) złoży stosowną deklarację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia,
 • b) zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu bądź Prezydium Zarządu – podjętej zwykłą większością głosów.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia zostaje osoba, która spełnia warunki wymienione w § 9 ust. 2 Statutu, a ponadto, która:

 • a) złoży stosowną deklarację o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia,
 • b) zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Prezydium Zarządu – podjętej zwykłą większością głosów.

3. Od uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia – osobie, której członkostwa (zwyczajnego lub wspierającego) odmówiono – przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty doręczenia ww. uchwały

§ 14.

1. Ustanie członkostwa następuje przez dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia, co winne zostać zadeklarowane na piśmie i doręczone do rąk Zarządu, a także przez wykluczenie ze Stowarzyszenia decyzją Zarządu z powodu:

 • a) niepłacenia składek przez okres jednego roku;
 • b) utraty miana sumienności, w szczególności ze względu na nieprzestrzeganie statutu a także uchwał władz stowarzyszenia.

2. Od decyzji o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Do czasu rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 2, członkostwo osoby odwołującej się ulega zawieszeniu.

III. Władze Stowarzyszenia

§ 15.

1. Walne Zebranie Członków

2. Zarząd zwany także zwyczajowo Radą Stowarzyszenia

3. Prezydium Zarządu

4. Komisja Rewizyjna

§ 16.

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że przepisy statutu stanowią inaczej.

§ 17.

1. Najwyższym organem Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Do ważności uchwał Walnego Zebrania w I terminie wymagana jest obecność co najmniej połowy zarejestrowanych członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. W II terminie uchwały Walnego Zebrania są ważne bez względu na ilość obecnych na zebraniu.

§ 18.

1. Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania należy:

 • a) uchwalenie statutu Stowarzyszenia oraz zmian statutu;
 • b) wybór i odwoływanie członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej;
 • c) podejmowanie uchwał w sprawie podziału Stowarzyszenia, jego rozwiązania, a także w sprawie przystąpienia do związku stowarzyszeń lub innej organizacji, o której mowa w § 8 statutu;
 • d) ocena pracy Zarządu Stowarzyszenia i Prezydium Stowarzyszenia;
 • e) rozpatrywanie odwołań od decyzji Prezydium Zarządu w sprawach członkowskich.

2. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 4 (cztery) lata, przy czym może być ona w każdym czasie przedłużona na kolejne okresy wynoszące maksymalnie 4 (cztery) lata – a to na podstawie uprzedniej uchwały właściwego organu Stowarzyszenia (tj. organu, który dokonał wcześniejszego wyboru władzy Stowarzyszenia) podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków tego organu”.

§ 19.

1. Walne Zebranie Członków działać może jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane nie rzadziej niż raz na cztery lata.

3. Zwyczajne Walne Zebranie wysłuchuje sprawozdania Zarządu, i Komisji Rewizyjnej z działalności i udziela Zarządowi absolutorium, a także podejmuje uchwały, o których mowa w § 18 statutu.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zostać zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

5. Przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być jedynie sprawy wskazane we wniosku oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich.

§ 20.

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. Zarząd może wyłonić ze swego składu Prezydium Zarządu.

2. Zarząd składa się z pięciu do maksymalnie dziesięciu członków wybieranych przez Walne Zebranie na okres czterech lat w głosowaniu jawnym. Prezydium Zarządu składa się maksymalnie z trzech członków wybieranych przez Zarząd, na okres czterech lat.

3. W przypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu osoby będącej członkiem Zarządu lub zrzeczenia się funkcji, Zarząd ma prawo dokooptowania do swojego składu innego zwyczajnego członka Stowarzyszenia, przy czym co najmniej jeden członek Zarządu musi pochodzić z wyboru.

§ 21.

Do zadań Prezydium Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, w tym w szczególności:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;

2. podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia bądź wykluczenia członka Stowarzyszenia;

3. podejmowanie decyzji w sprawie zakresu i sposobów realizacji celów Stowarzyszenia;

4. podejmowanie decyzji związanych z prowadzoną przez podmioty podległe Stowarzyszeniu działalnością gospodarczą;

5. zatrudnianie pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia;

6. ustanawianie pełnomocników, w tym także Dyrektora Generalnego którego uprawnienia reguluje odrębna Uchwała Zarządu;

7. wszelkie inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów stowarzyszenia.

§ 22.

1. Każdy członek Prezydium Zarządu jest upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia.

2. Dokonanie czynności powodującej rozporządzenie mieniem Stowarzyszenia lub zaciąganie jednorazowych zobowiązań powyżej kwoty 100.000 PLN, a także ustanowienie pełnomocnika, wymaga każdorazowo współdziałania co najmniej trzech członków Zarządu lub dwóch członków Prezydium Zarządu.

Pełnomocnik Zarządu w tym także Dyrektor Generalny Stowarzyszenia reprezentuje stowarzyszenie w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 23.

1. Członek Zarządu może być zatrudniony w Stowarzyszeniu lub w podległych mu podmiotach, przy czym co najmniej pięciu członków Zarządu winno pełnić swoje funkcje społecznie.

2. Do zawierania i rozwiązywania z członkiem Zarządu umowy o pracę upoważniony jest przez Zebranie Walne członek Prezydium Stowarzyszenia. Może to być Dyrektor Generalny. On też zatwierdza i rozlicza wyjazdy służbowe zagraniczne członków Zarządu, a także podpisuje umowy o pracę z Zarządami podległych podmiotów gospodarczych.

3. Rozwiązanie umowy o pracę z członkiem Zarządu nie uchyla jego uprawnieniom wynikającym z pełnionej w stowarzyszeniu funkcji.

4. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tych organach zwrot uzasadnionych kosztów (w tym zwrot kosztów przejazdu i pobytu na zebraniu tych organów) lub uzgodnione wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż dwukrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni”.

§ 24.

1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 • a) określanie krótko- i długofalowych programów działania Stowarzyszenia;
 • b) zatwierdzanie polityki personalnej i płacowej Zarządu;
 • c) podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia bądź wykluczenia członka Stowarzyszenia; Wybór Dyrektora Generalnego Stowarzyszenia i określenie jego zakresu obowiązków;
 • d) ustalanie wysokości i terminów płatności składek członkowskich;
 • e) podejmowanie uchwał w sprawach ustalania kwoty, o której mowa w § 22 ust. 2.

2. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym dopuszcza się głosowanie pisemne, a tym także drogą elektroniczną..

§ 25.

1. Walne Zebranie Członków wybiera z pośród grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia Komisję Rewizyjną w składzie 3 do 5 osób- a to na podstawie uchwały podjętej 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby wszystkich członków

2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym działalność Stowarzyszenia.

3. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz w roku prowadzi kompleksową kontrolę działalności Stowarzyszenia.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

5. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Postanowienia końcowe

§ 26.

1. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w każdym czasie na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków – podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków

Obrady oraz głosowania WZC można także przeprowadzać przy użyciu elektronicznych komunikatorów, np. Skype czy innych narzędzi telekonferencji i głosowań zdalnych.

§ 27.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku podjęcia takiej uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów.

2. Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia zostanie przekazany zgodnie z wolą Walnego Zebrania Członków na rzecz innej organizacji chrześcijańskiej, niedochodowej, prowadzącej podobny charakter służby.

Zaangażuj się

Zaangażuj się praktycznie w nasze projekty online lub offline.

Zobacz więcej

Dołącz do stowarzyszenia

Jeśli podoba Ci się to co robimy i chciałbyś dołączyć do stowarzyszenia skontaktuj się z nami.

Kontakt

Módl się o nas

Nie rozłącznym elementem prowadzenia efektywnej ewangelizacji jest modlitwa. Prosimy módl się o nas abyśmy mogli docierać do jak największej liczby ludzi.

Wesprzyj nas finansowo

Wszystkie działania, które są podejmowane niosą za sobą konkretne koszty. Możesz nas wesprzeć wpłacając swoją darowiznę na jedno z naszych kont. Masz również możliwość wesprzeć nas przekazując swój 1% podatku.

Wspieraj