Jak przetwarzamy twoje dane osobowe zawarte w formularzu wpłaty?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 • Administratorem twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Deorecordings w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2;
 • Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się pod adresem e-mail: iod@SzukajacBoga.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia RODO), ewidencji księgowej wpłat zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz udzielenia ci informacji dotyczących naszych działań i projektów, wynikających z celów statutowych Stowarzyszenia, tj. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Odbiorcą twoich danych osobowych będzie Studio DR Sp. z o. o., będąca własnością i działająca na zlecenie Stowarzyszenia Deorecordings, a także ING Bank Śląski realizujący proces płatności oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie płatności elektronicznych lub hostingu. Odbiorcami danych mogą być również podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego;
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w tym obowiązku przechowywania dokumentów księgowych, zaś w odniesieniu do działań realizowanych w oparciu o interes prawny administratora – do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
 • Posiadasz następujące prawa
  • – prawo dostępu do danych osobowych ciebie dotyczących, zgodnie z art.15 RODO;
  • – prawo do sprostowania twoich danych osobowych, zgodnie z art. 16 RODO;
  • – prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 RODO, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  • – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO,
  • – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
 • Z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO nie możesz skorzystać z:
  • – prawa do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 RODO;
  • – prawa do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 RODO;
  • – prawa do cofnięcia zgody, gdyż nie stanowi ona podstawy przetwarzania danych;
 • Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji określonego wyżej celu przetwarzania;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat bezpieczeństwa twoich danych osobowych zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności oraz Regulaminem Stowarzyszenia DEOrecordings.

Zaangażuj się

Zaangażuj się praktycznie w nasze projekty online lub offline.

Zobacz więcej

Dołącz do stowarzyszenia

Jeśli podoba Ci się to co robimy i chciałbyś dołączyć do stowarzyszenia skontaktuj się z nami.

Kontakt

Módl się o nas

Nie rozłącznym elementem prowadzenia efektywnej ewangelizacji jest modlitwa. Prosimy módl się o nas abyśmy mogli docierać do jak największej liczby ludzi.

Wesprzyj nas finansowo

Wszystkie działania, które są podejmowane niosą za sobą konkretne koszty. Możesz nas wesprzeć wpłacając swoją darowiznę na jedno z naszych kont. Masz również możliwość wesprzeć nas przekazując swój 1% podatku.

Wspieraj