Ogólne warunki udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Deorecordings

I. PRZEDMIOT

Niniejsze „Ogólne warunki udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Deorecordings” (dalej: Ogólne Warunki) określają zasady umowy zawieranej ze Stowarzyszeniem przez osoby uczestniczące w danym Wydarzeniu.

II. DEFINICJE

Pisane wielką literą zwroty użyte w Ogólnych warunkach oznaczają:

Stowarzyszenie / Organizator – Stowarzyszenie Deorecordings, tj. stowarzyszenie rejestrowe z siedzibą w Wiśle (43-460), ul. Malinka 65D/2. Stowarzyszenie Deorecordings jest ponadwyznaniową organizacją chrześcijańską współpracującą z kościołami i organizacjami, których celem jest przybliżanie ludziom ewangelii. Statut Stowarzyszenia dostępny jest pod adresem https://deorecordings.pl/statut/

Wydarzenie– konferencja, obóz, szkolenie, warsztaty lub inna formuła spotkania zorganizowanego przez Stowarzyszenie, które wymaga imiennego zapisu Uczestnika, niezależnie od tego czy udział w Wydarzeniu ma charakter odpłatny lub nieodpłatny.

Usługa Umowna – czynności świadczone Uczestnikowi w ramach udziału w Wydarzeniu – na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach.

Uczestnik – osoba fizyczna zarejestrowana (zapisana) na Wydarzenie. Uczestnicy małoletni są zapisywani przez rodziców / opiekunów prawnych.

Wolontariusz – osoba fizyczna, która w ramach przygotowania i realizacji Wydarzenia ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje na rzecz Stowarzyszenia świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zmianami).

System Rejestracji lub System – dostępna pod adresem https://rejestracja.szukajacboga.pl/, administrowana przez Stowarzyszenie aplikacja internetowa umożliwiająca obsługę procesu rejestracji uczestników na Wydarzenie.

Użytkownik– każda osoba wykorzystująca System do dokonania rejestracji na Wydarzenie.

Zawarcie umowy uczestnictwa w Wydarzeniu – moment dostarczenia przez Stowarzyszenie Użytkownikowi na wskazany podczas rejestracji adres e-mail potwierdzenia, że zgłoszenie zostało przyjęte i obecność na Wydarzeniu została zaakceptowana.

Polityka Prywatności – obowiązujące zasady postępowania z danymi osobowymi użytkowników serwisów administrowanych przez Stowarzyszenie, dostępne pod adresem https://deorecordings.pl/polityka-prywatnosci/

Regulamin – zasady działania serwisów internetowych administrowanych przez Stowarzyszenie, dostępne pod adresem https://deorecordings.pl/regulamin/

III. REJESTRACJA UCZESTNIKA / WARUNKI UCZESTNICTWA.

 • 1. W celu udziału w Wydarzeniu należy:
  • a) dokonać rejestracji uczestnictwa za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej https://rejestracja.szukajacboga.pl/ oraz
  • b) dla Wydarzeń płatnych – uiścić opłatę w wysokości i na zasadach wskazanych odrębnie dla każdego Wydarzenia w Systemie Rejestracji.
 • 2. Rejestracja uczestnictwa w Wydarzeniach odbywa się wyłącznie on-line za pośrednictwem Systemu Rejestracji.
 • 3. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu Rejestracji nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do Internetu wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jego zasobów.
 • 4. Zakres działania Systemu obejmuje przechowywanie w bazie danych rejestracji Użytkownika i/lub zgłaszanych przez niego osób, a także obsługę tej rejestracji przez Stowarzyszenie.
 • 5. Rejestracja uczestnictwa trwa do wyczerpania puli miejsc, ale nie dłużej niż do dnia ustalonego przez Organizatora, o czym informuje on w Systemie Rejestracji i/lub na stronie internetowej Wydarzenia – jeżeli taka strona została uruchomiona.
 • 6. W celu poprawnej rejestracji w Systemie Użytkownik zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*).
 • 7. Użytkownik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane w Systemie Rejestracji są prawidłowe.
 • 8. Ukończenie procesu rejestracji wymaga od Użytkownika złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Ogólnych Warunków i ich akceptacją, co obejmuje również akceptację przetwarzania danych osobowych w celach związanych z realizacją Usługi Umownej.
 • 9. Po pozytywnej weryfikacji rejestracji na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia i zawarcia umowy uczestnictwa w Wydarzeniu.
 • 10. Liczba miejsc udziału w Wydarzeniu jest ograniczona. W szczególnych przypadkach Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo kwalifikowania Uczestników do udziału w Wydarzeniu według klucza innego niż kolejność zgłoszeń.
 • IV. PRAWA I ZOBOWIĄZANIA STOWARZYSZENIA

 • 1. Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, by zapewnić realizację Usługi Umownej zgodnie z opisem Wydarzenia umieszczonym w Systemie Rejestracji i/lub na stronie internetowej Wydarzenia (jeżeli taka strona została uruchomiona).
 • 2. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku rezygnacja z Uczestnictwa w Wydarzeniu może odbyć się bezkosztowo. Jednocześnie Stowarzyszenie nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Wydarzeniem.
 • 3. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, gdy wynika to z przyczyn od niego niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony Organizatora.
 • 4. Stowarzyszenie zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i na zasadach określonych w punkcie VI. niniejszych Ogólnych Warunków.
 • 5. Stowarzyszenie nie odpowiada za przypadki braku dostępności Serwisu Rejestracji zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 • 6. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Wydarzenia..
 • V. PRAWA I ZOBOWIAZANIA UCZESTNIKA

 • 1. Uczestnik ma prawo udziału we wszystkich punktach programu danego Wydarzenia oraz korzystania z usług dodatkowych w tym programie przewidzianych lub udostępnianych przez administratora obiektu, w którym Wydarzenie się odbywa.
 • 2. W trakcie organizowanych przez Stowarzyszenie Wydarzeń staramy się zapewnić miłą i uprzejmą atmosferę, w związku z czym zobowiązujemy wszystkich Uczestników do:
   • a) powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Wydarzenia, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Wydarzenia przez pozostałych Uczestników;
   • b) powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Uczestników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Uczestnikach bez ich wyraźnej zgody;
   • c) powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Stowarzyszenia oraz podmiotów z nim współpracujących;
   • d) przestrzegania przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów;
   • e) przestrzegania wszystkich szczegółowych zasad bądź regulaminów określonych dla danego Wydarzenia
   • f) przestrzegania zakazu spożywania alkoholu oraz posiadania i zażywania wszelkich środków psychoaktywnych;
  • 3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Wydarzeniem, jak również w miejscach zakwaterowania.
  • 4. W trakcie Wydarzenia, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora i osób go reprezentujących, w tym Wolontariuszy. Dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji obrazu, dźwięku i/lub fotografowania wystąpień mówców.
  • 5. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.
  • 6. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zdarzenia i incydenty łamiące postanowienia Ogólnych Warunków mogą być podstawą do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Wydarzeniu i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Wydarzenia lub terenu obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie, bez rekompensaty i zwrotu poniesionych kosztów związanych z udziałem w Wydarzeniu.

  VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Dane osobowe Uczestników i Wolontariuszy przetwarzane są na zasadach określonych poniżej, bez uszczerbku dla obowiązujących w ramach wszelkich działań Stowarzyszenia Polityki Prywatności oraz Regulaminu.
 • 2. Wykonując zapisy art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679) Organizator informuje, co następuje:
   • a) Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Stowarzyszenie Deorecordings z siedzibą w Wiśle (43-460), przy ulicy Malinka 65D/2 (dalej jako: Administrator danych)
   • b) Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@SzukajacBoga.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora danych z dopiskiem „IOD”;
   • c) Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Uczestnika to:
    • w przypadku danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych (imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) – dane są wykorzystywane w celu zawarcia umowy (umowa korzystania z Usługi Umownej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
    • w przypadku wizerunku (fotografie, filmy i nagrania audio powstałe podczas Wydarzenia) – dane są wykorzystywane w celu promocji działań Stowarzyszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
    • w przypadku danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) – dane będą wtórnie wykorzystywane w celu przedstawiania Uczestnikom Wydarzenia możliwości wzięcia udziału w innych Wydarzeniach Organizatora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
    • w przypadku wszelkich innych rodzajów danych przekazanych przez Użytkownika z Jego woli (niewymaganych lub nieokreślonych przez Administratora danych), np. w szczególności polach formularza zgłoszeniowego opisanych jako „Inne” lub „Uwagi” – dane będą przetwarzane w celu ewentualnego dostosowania sposobu realizacji Usługi Umownej do indywidualnych potrzeb lub preferencji Uczestnika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub – w razie przekazania danych szczególnych kategorii – art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 2016/679, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
   • d) dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania, z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia 2016/679;
   • e) dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres:
    • w odniesieniu do udziału w Wydarzeniu (realizacji umowy): przez okres ważności umowy, czyli najczęściej do zakończenia realizacji Usługi, a w szczególnych sytuacjach przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym do upływu terminu:
     • – przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z realizacją umowy,
     • – obowiązkowego dokumentowania dla organów skarbowych, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy;
    • w odniesieniu do przetwarzania wizerunku oraz danych przekazanych przez Użytkownika z Jego woli (niewymaganych lub nieokreślonych przez Administratora danych: do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych;
    • w odniesieniu do informowania o kolejnych Wydarzeniach: do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;
   • f) Uczestnik posiada następujące prawa:
    • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu udziału w Wydarzeniu (realizacji Usługi Umownej):
     • – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;
     • – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;
     • – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;
     • – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
    • w odniesieniu do przetwarzania wizerunku oraz danych przekazanych przez Użytkownika z Jego woli (niewymaganych lub nieokreślonych przez Administratora danych:
     • – prawo dostępu do danych osobowych, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2016/679,
     • – prawo do sprostowania danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679,
     • – prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenia 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679,
     • prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,
     • – prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679, o ile będzie to technicznie możliwe,
     • – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem w zakresie ochrony danych;
     • – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie równoważne z brakiem możliwości dalszego przetwarzania wizerunku;
    • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu informowania o kolejnych Wydarzeniach:
     • – prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;
     • – prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;
     • – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie 2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;
     • – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679,
     • – nprawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
   • g) jednocześnie Uczestnikowi nie przysługuje:
    • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu udziału w Wydarzeniu:
     • – prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,
     • – prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679,
     • – prawo sprzeciwu, zgodnie z art. 21 Rozporządzenia 2016/679, wobec przetwarzania danych osobowych,
     • – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679.
    • w odniesieniu do przetwarzania wizerunku oraz danych przekazanych przez Użytkownika z Jego woli (niewymaganych lub nieokreślonych przez Administratora danych) – prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679;
    • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu informowania o kolejnych Wydarzeniach:
     • – prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z art. 17 Rozporządzenia 2016/679,
     • – prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z art. 20 Rozporządzenia 2016/679,
     • – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679;
   • h) podanie danych jest:
    • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu udziału w Wydarzeniu – wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy na realizację Usługi Umownej i tym samym brak możliwości udziału w Wydarzeniu;
    • w odniesieniu do przetwarzania wizerunku oraz danych przekazanych przez Użytkownika z Jego woli (niewymaganych lub nieokreślonych przez Administratora danych – jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu, jednakże niezbędne do realizacji określonego powyżej celu przetwarzania;
    • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu informowania o kolejnych Wydarzeniach – jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w Wydarzeniu, jednakże niezbędne do realizacji określonego powyżej celu przetwarzania;
   • i) dane osobowe Uczestnika nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 • 3. W celu skorzystania z praw, o których mowa powyżej należy przesłać stosowne żądanie:
   • a) pocztą elektroniczną – na adres iod@SzukajacBoga.pl lub
   • b) pocztą tradycyjną na adres: Stowarzyszenie Deorecordings, ul. Malinka 65D/2, 43-460 Wisła.

  VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Przepisy „Ogólnych warunków udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Deorecordings”, regulują zasady realizacji Usługi Umownej, stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Wydarzeniu i obowiązują wszystkich Uczestników.
 • 2. Żadna ze Stron (tj. ani Uczestnik, ani Organizator) nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Warunków Ogólnych bez pisemnej zgody drugiej ze Stron.
 • 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail i/lub numeru telefonu Uczestnika podanego podczas rejestracji na Wydarzenie, celem przekazywania Uczestnikom Wydarzenia istotnych informacji organizacyjnych, m.in. o zmianach programu Wydarzenia.
 • 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w „Ogólnych warunkach udziału w Wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Deorecordings”.
 • 5. W przypadku zmiany Ogólnych Warunków ich doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronie Systemu Rejestracji.
 • 6. Po ogłoszeniu przez Organizatora zmiany Ogólnych Warunków, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Wydarzenie, powinien niezwłocznie zapoznać się̨ ze zmianami. W przypadku braku akceptacji zmian Ogólnych Warunków, Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji elektronicznej na adres kontakt@SzukajacBoga.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od wejścia w życie zmienionych Ogólnych Warunków. Jeżeli Organizator nie otrzyma oświadczenia Uczestnika o braku akceptacji zmian Ogólnych Warunków w podanym wyżej terminie, przyjmuje się̨, że Uczestnik zaakceptował zmiany Ogólnych Warunków.
 • 7. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Usługi Umownej będą rozstrzygane polubownie.
 • 8. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami umowy będą podlegały rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Stowarzyszenia  Deorecordings.
 • 9. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.
 • 10. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: Stowarzyszenie Deorecordings, ul. Malinka 65D/2, 43-460 Wisła oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: kontakt@SzukajacBoga.pl.
 • Zaangażuj się

  Zaangażuj się praktycznie w nasze projekty online lub offline.

  Zobacz więcej

  Dołącz do stowarzyszenia

  Jeśli podoba Ci się to co robimy i chciałbyś dołączyć do stowarzyszenia skontaktuj się z nami.

  Kontakt

  Módl się o nas

  Nie rozłącznym elementem prowadzenia efektywnej ewangelizacji jest modlitwa. Prosimy módl się o nas abyśmy mogli docierać do jak największej liczby ludzi.

  Wesprzyj nas finansowo

  Wszystkie działania, które są podejmowane niosą za sobą konkretne koszty. Możesz nas wesprzeć wpłacając swoją darowiznę na jedno z naszych kont. Masz również możliwość wesprzeć nas przekazując swój 1% podatku.

  Wspieraj